На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 
Начало Инвеститор

 

Инвеститор

"Софарма имоти" АДСИЦ е Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд за неопределен срок.

Регистрираният капитал в размер на 11 700 000 лв. и е разпределен в 11 700 000 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях.

http://www.sopharma-imoti.com

 

Получени награди:

• През 2008 година наградата на вестник "Дневник 100" за най-добър АДСИЦ.

• През 2007 г. награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби в категорията
до 19 500 хил. лв.

 

Софарма Бизнес Тауърс Инвеститор