arrow right iconОЗОФ Доверие ЗАД АД

„Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие“ ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

arrow down icon Контакти

Адрес: гр.София 1756, ул.Лъчезар Станчев №5,Административно търговски комплекс СБТ, сграда А, ет.5

Тел. 02/987 10 37; 02/987 16 59

Уебсайт: https://www.ozof-doverie.bg