arrow right iconИнвеститор

„Софарма имоти“ АДСИЦ е Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд за неопределен срок.
Регистрираният капитал в размер на 11 700 000 лв. и е разпределен в 11 700 000 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях.
https://www.sopharma-imoti.com

ribbon iconПолучени награди:

Две статуетки от конкурса ‘Сграда на годината 2011’

Награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби в категорията до 19 500 хил. лв. (2007)

Наградата на вестник „Дневник 100“ за най-добър АДСИЦ (2008)