Ползватели

arrow right iconДоверие – Обединен холдинг АД

„Доверие – Обединен холдинг” АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основанo през 1996 г. като приватизационен фонд с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на икономиката.

Цели

Доверие Обединен холдинг АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

http://www.doverie.bg

arrow right iconЕЛАНА Финансов Холдинг – централен офис  (етаж 12)

Група от компании с история от 29 години в инвестиции и финансиране.  Обединява инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг (инвестиции на българския фондов пазар и глобалните финансови пазари),  управляващото фондове дружество ЕЛАНА Фонд Мениджмънт (взаимни фондове, спестовни планове, индивидуални инвестиционни портфейли) и консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт (разработване и управление на проекти с европейско финансиране за бизнеса).

Контакти

Тел. 02/ 81 000 00

Email: info@elana.net

Website: www.elana.net

 

arrow right iconЕЛАНА Инвестмънт (етаж 12)

Консултантска компания с история от над 20 години в привличане на инвестиционно финансиране за българския бизнес и общини.   Разработва и управлява инвестиционни проекти по европейските програми.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 50

Email: investment@elana.net

Website: www.elana.net/investment

 

 

arrow right iconЕЛАНА Фонд Мениджмънт (етаж 13)

Един от първите фонд мениджъри в България с грижа за индивидуални и фирмени инвестиции от 18 години.  Управлява 7 взаимни фонда, спестовни планове и индивидуални инвестиционни портфейли.  Компанията е отличена с 30 национални и международни награди.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 70

E-mail: spesti@elana.net

Website: www.elana.net/fund-management

 

 

arrow right iconЕЛАНА Трейдинг (етаж 13)

Един от първите инвестиционни посредници в България с история от 29 години в услуги за инвеститори на Българска фондова борса и на глобалните финансови пазари.  Компанията е отличена с 31 национални награди. 

Контакти

Тел. 02/ 81 000 20

E-mail: trading@elana.net

Website: www.elana.net/trading

 

 

arrow right iconЕЛАНА Агрокредит (етаж 13)

Специализирано дружество за  кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Предлага също на стопаните и оборотни кредити.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 92

E-mail: agrocredit@elana.net

Website: https://agrocredit.elana.net/

 

 

arrow right iconОЗОФ Доверие ЗАД АД

„Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие“ ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Контакти

Адрес: гр.София 1756, ул.Лъчезар Станчев №5,Административно търговски комплекс СБТ, сграда А, ет.5

Тел.: 02/987 10 37; 02/987 16 59

Уебсайт: https://www.ozof-doverie.bg

arrow right iconHyperscience

Дружеството разработва софтуер, който автоматизира някои от административните процеси в един офис, като използва машинно самообучение.

Уебсайт: www.hyperscience.com

arrow right iconОнПросес Технолоджи България ЕООД

OnProcess Technology is a business optimization specialist for the post-sale value chain, digitizing and streamlining service and supply chain processes. Rooted in the belief that you do not have to sacrifice one for the other, OnProcess is laser focused on precisely harmonizing cost savings with customer experience, and revenue improvement to achieve optimal client outcomes.

Уебсайт: www.OnProcess.com